Wij beantwoorden de meest gestelde vragen

Eigen Keurmeester heeft service hoog in het vaandel staan!

Heeft u vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag met onze kennis over het keuren van arbeidsmiddelen!

Hieronder beantwoorden wij veel gestelde vragen over onze cursussen en arbeidsmiddelen. Kies een categorie:

Wet- en regelgeving

Wat is een NEN 3140 inspectie?

NEN 3140 inspectie is een keuring volgens een Nederlandse norm waarin onder andere vermeld staat hoe keuringen van elektrische gereedschappen moeten worden uitgevoerd. Een arbeidsmiddel dat gevaarlijk kan worden door schade of slijtage, moet verplicht gekeurd worden volgens de norm.

Volgens de Arbowet dient de werkgever gebruik te maken van de stand van de wetenschap. De NEN 3140 keuring wordt gezien als stand van de wetenschap. De NEN 3140 norm komt voor wat betreft het keuren van arbeidsmiddelen nagenoeg overeen met de Europese norm EN 50110, die in onder andere België wordt gehanteerd als stand van de wetenschap. Onze NEN 3140 cursus keurmeester elektrische arbeidsmiddelen voldoet aan beide normen.

Is een NEN 3140 keuring verplicht?

Zo lang geen gebruik wordt gemaakt van een andere aantoonbare stand van de wetenschap, wordt verwacht dat gebruik wordt gemaakt van de NEN 3140 norm voor de elektrische keuring van arbeidsmiddelen.

Let hierbij op, dat andere gevaren en onderdelen ook beoordeeld worden volgens het Arbobesluit. Tijdens de NEN 3140 cursus keurmeester elektrische arbeidsmiddelen wordt niet alleen gekeken naar de elektrische risico’s, maar ook naar overige risico’s en maatregelen zoals afschermkappen, noodstoppen en andere beveiligingen.

Wat is een NEN 3140 keuringsrapport?

Een NEN 3140 keuringsrapport is een vastlegging van de resultaten van een uitgevoerde visuele inspectie en meting door beproeving door een gespecialiseerde keurmeester. Dit bewijs dient als wettelijke registratie van de uitgevoerde keuringen.

Er is geen vast format voor dit rapport. Tijdens de NEN 3140 cursus keurmeester elektrische arbeidsmiddelen ontvangt de cursist een bewerkbaar voorbeeldrapport welke als basis gebruikt kan worden. 

Wie mag een NEN 3140 keuring uitvoeren?

NEN 3140 keuringen moeten volgens de wetgeving worden uitgevoerd door een deskundig persoon, oftewel een deskundige keurmeester. De NEN 3140 norm omschrijft voor het keuren van elektrische risico’s dat dit ten minste een Voldoende Onderrichte Persoon is, ook wel VOP genoemd. De VOP beschikt niet altijd over een elektrotechnische vooropleiding, deze persoon beschikt na voldoende opleiding over de noodzakelijke kennis en kunde voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen.

Na het volgen van de NEN 3140 cursus keurmeester elektrische arbeidsmiddelen beschikt u over de juiste informatie en deskundigheid.

Is een aanvullende SCIOS Scope 9 examen verplicht?

Scios Scope 9 examens zijn niet verplicht en worden ook zelden gevraagd. Begin 2023 telt Nederland 1 gespecialiseerd Scope 9 keuringsbedrijf en een aantal installateurs c.q. installatie-inspecteurs die dit erbij doen. Onze cursussen zijn overigens van gelijkwaardig niveau en worden ook afgetoetst aan het eind van de cursusdag.

Voor inspectie van installaties (meterkast e.d.) wordt daarentegen door verzekeraars wel vaak een Scios Scope 10 erkenning gevraagd van de betreffende inspectiebedrijven. Eigen Keurmeester B.V. houd zich voornamelijk bezig met arbeidsmiddelen.

Wat is de geldigheidsduur van een certificaat keurmeester?

Eigen Keurmeester hanteert een geldigheid van vijf jaar op het certificaat keurmeester van elektrische arbeidsmiddelen. De NEN 3140 norm vermeldt dat een deskundig keurmeester (Voldoende Onderrichte Persoon) periodiek moet worden geïnstrueerd. De norm adviseert om dit ten minste eenmaal per vijf jaar te doen, zie instructie interval. Wij verplichten onze cursisten niet om periodiek dezelfde training te volgen. Om deze reden organiseren wij praktijksessies waarbij bestaande keurmeesters worden bijgeschoold en ervaringen kunnen delen met de mede cursisten.

Voor overige keurmeestercursussen van niet-elektrische arbeidsmiddelen, ontvangt iedere deelnemer ook een certificaat met vijf jaar geldigheid. Dit certificaat kan als aantoonbaar bewijs van deskundigheid gelden. De deskundigheid moet naar eigen inzicht op peil worden gehouden.

Wat is het NEN 3140 aanwijzingsbeleid?

Het NEN 3140 aanwijzingsbeleid is een toewijzing (ook wel een machtiging) om medewerkers of derden elektrotechnische werkzaamheden te laten verrichten zoals elektrische keuringen binnen een organisatie. Dit beleid is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin vermeld staat dat werknemers die werkzaamheden aan arbeidsmiddelen verrichten met een specifiek gevaar, belast moeten zijn met deze taak. Daarnaast is het een handig instrument om afspraken te maken omtrent de wijze van het aanbrengen van een uniek identificatienummer of het omgaan met afgekeurde gereedschappen.

Het aanwijzingsbeleid wordt behandeld in onze cursussen, een bruikbaar voorbeeld kunt u hier vinden.

Wat is het verschil tussen NEN 1010 en NEN 3140?

De NEN 1010 wordt gebruikt voor het ontwerpen en aanleggen van elektrische installaties. De NEN 3140 bevat voorschriften voor het veilig gebruik van een installatie, de periodieke inspectie van elektrische apparaten en de inspectie van bestaande elektrische installaties. Het gebruik van de NEN 1010 is niet van toepassing voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen.

Wat is de Richtlijn Arbeidsmiddelen?

De Richtlijn Arbeidsmiddelen is een Europese richtlijn voor gebruik, keuring en risicobeoordeling van bestaande machines. Hierin staan de minimale veiligheidseisen vermeld voor bestaande machines. Hoofdstuk 7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, onderdeel van Arbowetgeving, is een kopie van deze richtlijn. Iedere werkgever in Nederland dient hieraan te voldoen.

Onze trainingen in het keuren van arbeidsmiddelen zijn volgens wet- en regelgeving opgesteld.

Keuren arbeidsmiddelen

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de installatieverantwoordelijke?

De installatieverantwoordelijke is onder andere verantwoordelijk voor:

  • De elektrische arbeidsmiddelen;
  • Het in stand houden van de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen, door regelmatige inspecties en tijdig herstel van gevonden gebreken;
  • Het goedkeuren van plannen voor de uitvoering van werkzaamheden;
  • Het toestemming geven voor de aanvang van werkzaamheden.

Indien een deskundige keurmeester keurt bij een organisatie welke niet beschikt over een installatieverantwoordelijke, wordt er gekeurd volgens de methodiek van de NEN 3140 norm, maar wordt er niet in zijn geheel gehandeld volgens de NEN 3140 “bedrijfsvoering met laagspanning”. Geadviseerd wordt om de bovenstaande verantwoordelijkheden bij de eigenaar van de arbeidsmiddelen te houden, indien er geen installatieverantwoordelijke aanwezig is. In onze cursussen worden de verantwoordelijkheden van een installatieverantwoordelijke besproken.

Is het keuren van magazijnstellingen verplicht?

Magazijnstellingen worden gezien als een arbeidsmiddel wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie door schade of slijtage. Om deze reden moeten magazijnstellingen worden gekeurd volgens de Arbeidsomstandighedenwetgeving. In een aantal situaties eist een verzekeringsmaatschappij ook dat magazijnstellingen worden gekeurd.

Eigen Keurmeester biedt de cursus keuren magazijnstellingen waarin u voldoet aan de wetgeving.

Is het keuren van valbeveiliging verplicht?

Valbeveiliging wordt gezien als een arbeidsmiddel wat moet worden gekeurd en/of als een persoonlijk beschermingsmiddel welke moet worden onderhouden. In de voorschriften van valbeveiliging, zoals vermeld in de handleiding van uw valbeveiligingsmiddel en gebaseerd op geharmoniseerde Europese normen, staat dat vrijwel ieder valbeveiligingsmiddel jaarlijks dient te worden gekeurd.

Wij bieden de cursus keuren valbeveiliging aan die volledig voldoet aan de normen.

Is een ladderkeuring verplicht?

Draagbaar klimmaterieel zoals ladders, trappen en opstapjes worden gezien als een arbeidsmiddel welke kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie door schade of slijtage. Om die reden moeten ook ladders worden gekeurd volgens de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Tevens rolsteigers moeten worden gekeurd volgens eenzelfde principe.

Hiervoor heeft Eigen Keurmeester één cursus ontwikkeld: De cursus keuren ladders, trappen en rolsteigers voor zowel draagbaar klimmaterieel als rolsteigers.

Is een hoogwerker keuring verplicht?

Hoogwerkers worden gezien als een arbeidsmiddel wat kan leiden tot een gevaarlijke situatie door schade of slijtage. Om die reden moeten hoogwerkers worden gekeurd volgens de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Veelal is dit ook noodzakelijk volgens de verzekeringsvoorwaarden. Hoogwerkers worden gezien als een arbeidsmiddel met een hoog risico waarbij de kans op dodelijk letsel voor een of meerdere personen aanwezig is.

Ons advies is om een RvA geaccrediteerd hoogwerker keuringsbedrijf in te schakelen voor deze keuring. Dit op basis van het advies uit een nota van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 1996. Eigen Keurmeester hecht veel belang aan het kwalitatief goed uitvoeren van keuringen. Aldaar voor hoogwerkers onder andere een stuk onderhoud van groot belang is voor de veiligheid, wordt deze specifieke cursus niet aangeboden door ons.

Cursussen

Ik ben verhinderd, kan ik nog annuleren?

U kunt deelname aan een training uitsluitend schriftelijk annuleren/verplaatsen. Tot 3 weken voor aanvang brengen wij € 35,00 administratiekosten in rekening. Bij annulering/verplaatsing vanaf 3 weken voor aanvang bent u 100% van het totaalbedrag verschuldigd. U kunt zich dan binnen 1 jaar met een korting van 50% herinschrijven. Bij verhindering kunt u een vervanger sturen. Eigen Keurmeester ziet alle vormen van overmacht als een bedrijfsrisico van de klant. Zie hier voor onze algemene voorwaarden.

Kan ik op één dag twee cursussen combineren?

Indien twee of meer cursussen in-company bij u op locatie verzorgd worden, zijn er mogelijkheden om combinaties van meerdere onderwerpen op een dag te maken. Mogelijk wijzigen de standaard cursustijden hierdoor en worden specifieke afspraken gemaakt.

Is de trainings- en praktijklocatie te Hapert bereikbaar voor mindervaliden?

In overleg met Eigen Keurmeester kunnen er maatregelen getroffen worden waardoor de trainingslocatie ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk is.

De praktijkruimte is op de begane grond en het trainsingslokaal op de eerste verdieping welke met een trap bereikbaar is. Indien nodig verplaatsen wij ons trainingslokaal naar de begane grond. 

Kan ik ook een herhalingcursus volgen?

Wanneer deze cursus met goed gevolg is volbracht ontvangt de cursist een certificaat. Het certificaat geeft aan waar en wanneer de training heeft plaatsgevonden. Het vermelde herhalingsadvies van het certificaat is 5 jaar.

Wij bieden diverse herhalingscursussen aan op onze website. Het is ook mogelijk om als herhaling een volledige cursusdag bij te wonen, hierop bieden wij 25% korting op het aanmelden van een 1-daagse cursus, na het overleggen van een eerder behaald keurmeestercertificaat.

Voor abonnees op onze nieuwsbrief, bieden wij periodiek bijscholingsbijeenkomsten aan ter borging van de wettelijk vereiste deskundigheid en als alternatief op een herhalingscursus. 

Waarom is de cursusduur langer dan bij andere aanbieders?

De duur van onze cursussen is veelal iets langer dan bij andere aanbieders. Om achter ons product te kunnen staan en de cursisten echt handvaten te geven om direct efficiënt van start te kunnen gaan met het keuren, zijn wij van mening dat zowel de theorie als praktijk uitgebreid aan bod moeten komen. Deze investering verdient u later dubbel en dwars terug!

Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld geen 1-daagse combinaties gemaakt worden voor een cursus keuren van ladders, trappen, rolsteigers, valbeveiliging en hijs- & hefmiddelen. Deze hebben wij verspreid over meerdere dagen, met extra onderwerpen als dakrandbeveiliging en ladingzekering.

Zijn er mogelijkheden voor temoetkoming studiekosten? 

Het is zeker de moeite waard om te bekijken of u in aanmerking komt voor een van onderstaande tegemoetkomingen in de studiekosten:

Wij Techniek: geven opleidingsvouchers tot maximaal € 1500.- per werknemer per jaar, kijk op www.wij-techniek.nl voor meer informatie. Alle keurmeestercursussen van Eigen Keurmeester zijn goedgekeurd en staan in het cursusaanbod op www.wij-techniek.nl.

OOM Organisatie Metaalbewerking:  tegemoetkoming tot 50 % van de scholingskosten, kijk voor meer informatie op www.oom.nl.
 

Geen antwoord gevonden? Stel uw vraag hier!

mail direct direct inschrijven
Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteiten en ons cursusaanbod?

Eigen Keurmeester